Leibniz

Loteria
Leibniz

Wygraj
i rozwijaj talenty
swojego dziecka

Loteria trwa
od 16.05 do 10.07.2022 r.

 • Kup dowolne Leibniz
 • Zachowaj paragon
 • Zarejestruj zgłoszenie
 • Sprawdź czy wygrałeś

Loteria trwa
od 16.05 do 10.07.2022 r.

Regulamin loterii promocyjnej
„Loteria Leibniz”

1. Nazwa loterii promocyjnej

1.1. Loteria promocyjna nosi nazwę: „Loteria Leibniz”.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną

2.1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Leibniz” (dalej: „Loteria”) jest Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (dalej: „Organizator”).

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie i podstawy prowadzenia Loterii

3.1. Loteria jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2022 r. poz. 888 ze zm.) i jest organizowana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zasięg geograficzny Loterii

4.1. Loteria organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii

5.1. Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od dnia 16 maja 2022 r. od godz. 00.00.00 do dnia 10 lipca 2022 r. do godz. 23.59.59.

6. Czas trwania Loterii

6.1. Czas trwania Loterii wraz z okresem reklamacyjnym obejmuje okres od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 25 października 2022 r.
6.2. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.

7. Okres sprzedaży Produktów promocyjnych objętych Loterią

7.1. Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii wymienionych w pkt. 9 Regulaminu trwa od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 10 lipca 2022 r. Produkty zakupione poza wskazanym okresem, tzn. data wskazana na paragonie poświadczającym dokonanie zakupu wskazuje na dzień przed dniem 16 maja 2022 r. lub po dniu 10 lipca 2022 r., nie są objęte Loterią.

8. Uczestnicy Loterii

8.1. W Loterii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w Polsce, będące konsumentami w rozumieniuart. 22¹ kodeksu cywilnego, które spełnią wszystkie warunki Regulaminu Loterii (dalej: „Uczestnik”).
8.2. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie organów zarządzających i pełnomocnicy Organizatora oraz pracownicy, członkowie organów zarządzających i pełnomocnicy Bahlsen Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Skawinie, a także pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii, a także członkowie Komisji Nadzoru Loterii, o której mowa w pkt. 11 Regulaminu. Z udziału w Loterii wyłączeni są także członkowie najbliższej rodziny ww. osób, przez co rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz inne osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby niespełniające ww. warunków nie mogą zostać zwycięzcami nagród w Loterii.

9. Produkty objęte Loterią

9.1. Celem Loterii jest promocja sprzedaży produktów marki „Leibniz”, wprowadzonych do obrotu przez firmę Bahlsen Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Skawinie i oferowanych do sprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz on-line na terenie całej Polski.
9.2. Produkty objęte sprzedażą promocyjną, które uprawniają do udziału w Loterii to wszystkie produkty marki „Leibniz” występujące pod nazwą „Leibniz” (łącznie wszystkie dalej: „Produkty promocyjne”).

10. Zasady organizacji Loterii

10.1. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii i wzięcia udziału w losowaniu nagród jest:

10.1.1. zakup co najmniej jednego Produktu promocyjnego, potwierdzony dowodem zakupu (dalej: „Zakup”).
10.1.2. zachowanie czytelnego dowodu zakupu dokumentującego Zakup; przez dowód zakupu rozumie się oryginalny paragon fiskalny lub fakturę imienną, dokumentujące dokonanie Zakupu Produktu promocyjnego (dalej: „Dowód Zakupu”), przy czym data i godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu musi być wcześniejsza niż data i godzina zgłoszenia do Loterii. Dowód Zakupu może dokumentować także zakup produktów innych marek, które
nie są Produktami Promocyjnymi; 10.1.3. zarejestrowanie Zakupu na stronie www.wygrajzleibniz.pl (dalej: „Strona Loterii”)  oraz:

a) wpisanie w formularzu zgłoszeniowym następujących danych:

● imię i nazwisko Uczestnika,
● miejscowość zamieszkania Uczestnika,
● numer telefonu komórkowego Uczestnika,
● adres e-mail Uczestnika,
● numer Dowodu Zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury imiennej),
● w polu „numer kasy fiskalnej” formularza zgłoszeniowego: numer kasy fiskalnej wskazanej na Dowodzie Zakupu będącym paragonem lub NIP podmiotu będącego wystawcą faktury imiennej, wskazany na Dowodzie Zakupu będącym fakturą
imienną, z zastrzeżeniem, że to samo imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu komórkowego i adres e-mail oznacza jednego Uczestnika;

b) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz akceptację jego treści; wszystkie czynności wymienione powyżej będą łącznie zwane dalej „Zgłoszeniem”.

10.1.4. posiadanie aktywnego numeru telefonu podanego w Zgłoszeniu z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14.5. Regulaminu;
10.1.5. posiadanie aktywnego, prowadzonego przez bank z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rachunku bankowego, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest Uczestnik.

10.2. Uczestnik rozumiany jest jako posiadacz tego samego numeru telefonu, adresu e-mail (zarejestrowane razem lub odrębnie) i adresu IP.
10.3. Każdy Zakup można zarejestrować tylko jeden raz niezależnie od ilości zakupionych Produktów promocyjnych. W celu uniknięcia wątpliwości dany Dowód Zakupu może dokumentować Zakup przez Uczestnika wielu Produktów promocyjnych, większej liczby Produktów promocyjnych niż wymagane jest Regulaminem. Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń do Loterii pod warunkiem rejestrowania za każdym razem nowego Dowodu Zakupu z zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może zarejestrować maksymalnie trzy Zgłoszenia w ciągu jednego dnia trwania okresu rejestracji Zgłoszeń do Loterii. W przypadku próby rejestracji więcej niż trzech Zgłoszeń w ciągu jednego dnia przez jednego Uczestnika na ekranie pojawi się informacja o wykorzystaniu wszystkich dostępnych możliwości rejestracji w danym dniu oraz informacja o możliwości zarejestrowania Zakupu w kolejnym dniu okresu przyjmowania Zgłoszeń do Loterii. Ponadto, niedozwolone jest wskazywanie tego samego Dowodu Zakupu (ten sam numer paragonu i numer kasy fiskalnej – w przypadku paragonu oraz ten sam numer faktury imiennej oraz NIP – w przypadku faktury) w dwóch lub więcej różnych Zgłoszeniach, niezależnie od tego, czy dokonywane są one przez tego samego, czy przez wielu różnych Uczestników.
10.4. Organizatorowi przysługuje w czasie od 16 maja 2022 r. do 8 sierpnia 2022 r. prawo żądania od Uczestnika okazania wszystkich oryginałów Dowodów Zakupu, potwierdzających zarejestrowany w Loterii Zakup Produktów promocyjnych. W przypadku niemożności okazania oryginałów żądanych Dowodów Zakupu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Loterii. W przypadku wystąpienia przez Organizatora z żądaniem przesłania ww. Dowodów Zakupu, Uczestnik winien przesłać je w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania e-maila (liczy się data nadania wiadomości e-mail przez Organizatora), wysyłając żądane oryginały tychże Dowodów Zakupu na adres Organizatora (liczy się data wysłania Dowodu Zakupu przez Uczestnika w urzędzie pocztowym lub pocztą kurierską). Nieprzesłanie żądanych Dowodów Zakupu w określonej przez Organizatora liczbie skutkuje wykluczeniem wszystkich Zgłoszeń danego
Uczestnika Loterii i utratą prawa do Nagrody. Organizator uwzględnia jedynie Dowody Zakupu dostarczone do niego do dnia 22 sierpnia 2022 r.
10.5. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Zgłoszenia te nie są uwzględniane w Loterii i Komisja Nadzoru Loterii może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja Nadzoru Loterii zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
10.6. Dokonanie Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 10.1.3. Regulaminu jest jednoznacznym potwierdzeniem, że osoba dodająca Zgłoszenia zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia (zgodnie z zaznaczonym oświadczeniem).

11.Sposób zapewnienia nadzoru nad Loterią

11.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił komisję nadzoru loterii, której zasady funkcjonowania określa regulamin komisji nadzoru loterii (dalej: „Komisja Nadzoru Loterii”). W skład Komisji Nadzoru Loterii wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i Regulaminu urządzanej Loterii promocyjnej zgodnie z wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888 ze zm.).

12.Wartość puli Nagród

12.1. W Loterii przewidziane są następujące nagrody:

12.1.1. 1 (słownie: jedna) nagroda główna pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) wraz z premią pieniężną o wartości 5 555zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 00/100), która jest potrącona w momencie wydania nagrody na poczet zryczałtowanego podatku od nagród w loterii (dalej: „Nagroda Główna”);
12.1.2. 280 (słownie: dwieście osiemdziesiąt) nagród dziennych w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 200 zł brutto (słownie złotych: dwieście 00/100) każda (dalej: „Nagroda Dnia”).
12.2. Nagroda Główna i Nagrody Dnia będą dalej łącznie zwane „Nagrodami”.
12.3. Łączna wartość puli Nagród wynosi 111 555 zł brutto (słownie złotych: sto jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 00/100).

13.Miejsce, terminy i sposób przeprowadzenia losowań i informowania zwycięzców

13.1. Losowanie Nagrody Głównej przeprowadzane jest w siedzibie Organizatora w Warszawie (02-909) przy ul. Św. Bonifacego 150 w dniu 15 lipca 2022 r.
13.2. Organizator przewiduje przyznawanie Nagród w dwojaki sposób:
13.2.1. losowy, zgodnie z czasem zarejestrowania Zgłoszenia na serwerze www – w przypadku Nagród dnia (szczegółowy tryb przyznawania Nagród Dnia został określony w pkt. 13.3. – 13.6. Regulaminu poniżej; oraz 13.2.2. poprzez losowanie – w przypadku Nagrody Głównej (szczegółowy tryb przyznawania Nagrody Głównej został określony w pkt. 13.7. Regulaminu poniżej).
13.3. Bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia, Uczestnik informowany jest za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego na Stronie Loterii, czy do jego Zgłoszenia przypisana została Nagroda Dnia tj. czy Zgłoszenie jest zwycięskie, czy nie. Jednocześnie, na adres e-mail podany przy zgłoszeniu zwycięskiego Zgłoszenia wysyłane jest powiadomienie o przypisaniu Nagrody Dnia.
13.4. Przypisanie Nagrody Dnia do Zgłoszenia następuje w momencie otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze po upływie daty i godziny, do której jest przypisana Nagroda Dnia. Nagrody Dnia są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. Określenie dokładnej daty i godziny otwarcia i zamknięcia bramek jest dokonywane zgodnie z czasem serwera informatycznego przyjmującego Zgłoszenia do Loterii. Określenie dokładnych dat i godzin otwarcia bramek ustalone jest metodą na chybił trafił, bez wykorzystania jakiegokolwiek urządzenia i zapisane w arkuszu kalkulacyjnym przed rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń do Loterii.
13.5. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy otwarciem a zamknięciem bramki, nieprzyznana Nagroda Dnia jest przypisywana do pierwszego, kolejnego Zgłoszenia, które dotrze do Organizatora po otwarciu kolejnej bramki, zaś Nagroda Dnia przypisana do tej kolejnej bramki przyznawana jest kolejnemu Zgłoszeniu, które dotrze do Organizatora po otwarciu tej bramki jako drugie. W przypadku gdy w okresie pomiędzy otwarciem, a zamknięciem kolejnej bramki Zgłoszenia dokona wyłącznie jeden Uczestnik, zostanie mu przyznana Nagroda Dnia z poprzedniej bramki, zaś Nagroda Dnia właściwa dla tej bramki przypisana jest do kolejnej bramki według zasad opisanych powyżej, zaś w przypadku gdy w okresie pomiędzy otwarciem, a zamknięciem bramki żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, Nagroda dnia z poprzedniej bramki pozostaje w dyspozycji Organizatora, zaś Nagroda Dnia właściwa dla tej bramki przypisana jest do kolejnej bramki według zasad opisanych powyżej. Powyższe nie dotyczy ostatniej bramki. Nagrody Dnia właściwe dla ostatniej bramki, które nie zostaną przyznane żadnemu Uczestnikowi pozostają w dyspozycji Organizatora.
13.6. W okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 10 lipca 2022 r. Organizator dokonuje otwarcia 280 (słownie: dwustu osiemdziesięciu) bramek, tj. po 5 bramek w każdym z 56 dni przyjmowania Zgłoszeń w Loterii. W czasie każdego otwarcia bramki przyznawana jest 1 (jedna) Nagroda Dnia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 13.5. Regulaminu. Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia każdej bramki.
13.7. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w dniu 15 lipca 2022 r. i jest przeprowadzane ze wszystkich prawidłowych Zgłoszeń, dokonanych w terminie od 16 maja 2022 r. godz. 00.00.00 do 10 lipca 2022 r. godz. 23.59.59, przy użyciu maszyny losującej w obecności Komisji Nadzoru Loterii. W przypadku awarii maszyny losującej, losowanie odbywa się z wykorzystaniem kartonowej urny. Losowanie realizowane jest z wykorzystaniem losów, których liczba odpowiada liczbie rekordów do losowania lub z wykorzystaniem losów/piłeczek oznaczonych cyframi od 0 do 9, a liczba rekordów w bazie do losowania determinuje liczbę losowanych cyfr. Poszczególne cyfry losowane są od największej (czyli reprezentującej dziesiątki tysięcy, tysiące, setki, dziesiątki czy
jedności – zależnie od liczby rekordów. Losowanie zawsze rozpoczyna się od cyfry reprezentującej najwyższą wartość liczbową), czyli przykładowo przy liczbie rekordów w bazie 3598, losowane są łącznie 4 cyfry, pierwsza losowana oznacza tysiące, następnie setki, dziesiątki i jedności. Procedura powtarzana jest do wylosowania wszystkich wymaganych cyfr. Wszystkie wylosowane cyfry tworzą, zgodnie z kolejnością ich wylosowania, numer ID wygrywającego rekordu z bazy rekordów przeznaczonych do losowania. Adekwatnie, gdy liczba losów wynosi 35987 w pierwszej kolejności losowana jest cyfra odpowiadająca dziesiątkom tysięcy. W przypadku losowania pierwszej cyfry liczba losów/piłeczek jest pomniejszona i w przypadku ilości 35987 rekordów do losowania ilość ta
wynosi 4 i są to losy/piłeczki ponumerowane od 0 do 3. Jeżeli wylosowana cyfra wynosi 3 do losowania cyfry jednostek tysięcy jest używanych 6 piłeczek ponumerowanych od 0 do 5. Te zasadę stosuje się adekwatnie do ilości rekordów w bazie do losowania. Procedura powtarzana jest dla każdego losowanego rekordu. W losowaniu Nagrody głównej są losowane 2 Zgłoszenia. Pierwsze wylosowane Zgłoszenie jest zwycięskim Zgłoszeniem, tym samym Uczestnik, które je zarejestrował jest zwycięzcą Nagrody Głównej. Drugie wylosowane Zgłoszenie jest Zgłoszeniem rezerwowym, które będzie wykorzystane w sytuacji braku potwierdzenia prawa do Nagrody Głównej przez jej zwycięzcę.
13.8. Jeden Uczestnik może wygrać w ciągu trwania Loterii nie więcej niż jedną Nagrodę Dnia.
13.9. Zwycięzcy Nagród Dnia są informowani o przyznanej Nagrodzie Dnia za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości e-mail skierowanej przez Organizatora na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, w terminie 3 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu danego losowania. W celu potwierdzenia prawa do Nagrody Dnia, zwycięzca zobowiązany jest do przesłania do Organizatora, drogą poczty tradycyjnej (listem poleconym) lub przesyłką kurierską, w terminie 7 dni kalendarzowych:

13.9.1. oryginału Dowodu Zakupu, którego numer został podany w zwycięskim Zgłoszeniu; oraz
13.9.2. poprawnie i kompletnie wypełnionego oraz podpisanego oświadczenia (dalej: „Oświadczenie 1”), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 7-dniowy termin, o którym mowa w niniejszym postanowieniu zostaje zachowany, jeśli w tym
terminie zwycięzca nada ww. dokumenty (liczy się data stempla pocztowego) do Organizatora na adres: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, z dopiskiem „Loteria Leibniz”, przy czym Organizator nie uwzględnia dokumentów, które wpłyną do niego po terminie 27 lipca 2022 r., nawet w przypadku, gdy data stempla jest prawidłowa.

13.10. Zwycięzca Nagrody Głównej jest informowany o przyznaniu Nagrody w rozmowie telefonicznej. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu, podany w zwycięskim Zgłoszeniu w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po losowaniu. Organizator podejmuje trzy próby kontaktu telefonicznego w różnych porach dnia.
13.11. Jeżeli we wskazanym powyżej terminie nie powiodą się trzy próby telefonicznego skontaktowania się ze zwycięzcą Nagrody Głównej, zwycięzca traci prawo do Nagrody Głównej, a zwycięzcą Nagrody Głównej zostaje zwycięzca rezerwowy, tj. Uczestnik, którego zgłoszenie zostało wylosowane w losowaniu jako drugie, zgodnie z pkt. 13.7 Regulaminu.
13.12. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą Nagrody Głównej rozumie się nieudaną próbę połączenia z powodu: nieodebrania połączenia przez co najmniej 5 długich sygnałów nieprzerywanych, nieodebrania połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej zwycięzcy Nagrody Głównej (krótkie sygnały przerywane), przekierowania na pocztę głosową, braku możliwości połączenia ze zwycięzcą Nagrody Głównej na skutek wyłączenia telefonu bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego poza zasięgiem sygnału operatora oraz odmowy przeprowadzenia rozmowy przez zwycięzcę Nagrody Głównej. Dodatkowo zwycięzca Nagrody Głównej otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Nagrody Głównej za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na adres e-mail zwycięzcy. Nagrody Głównej, podany w Zgłoszeniu do Loterii.
13.13. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 13.12. Regulaminu, Organizator potwierdzi ze zwycięzcą Nagrody Głównej dane podane przez niego w Zgłoszeniu oraz poprosi zwycięzcę Nagrody Głównej o przygotowanie, w celu potwierdzenia prawa do Nagrody Głównej, następujących dokumentów:

13.13.1. poprawnie wypełnionego i własnoręcznie podpisanych oświadczeń, których wzory stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej: „Oświadczenie 2”) i Załącznik nr 3 do Regulaminu (dalej: „Oświadczenie 3”); oraz
13.13.2. oryginału Dowodu Zakupu, którego numer został wskazany przez Uczestnika w zwycięskim Zgłoszeniu.

13.14. W celu potwierdzenia prawa do Nagrody Głównej zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym wiadomość o Nagrodzie Głównej została mu przekazana telefonicznie przez Organizatora, do przesłania:

13.14.1. oryginału Dowodu zakupu, który został zarejestrowany w Zgłoszeniu do Loterii i na który została wygrana Nagroda Główna;
13.14.2. poprawnie i kompletnie wypełnionych oraz podpisanych oświadczeń, tj. Oświadczenia 2 i Oświadczenia 3, których wzory stanowią Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do Regulaminu.

13.15. 7-dniowy termin, o którym mowa w pkt. 13.14. Regulaminu zostaje zachowany, jeśli w tym terminie zwycięzca Nagrody Głównej nada dokumenty wskazane w pkt. 13.14. (liczy się data stempla pocztowego) do Organizatora na adres: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, z dopiskiem „Loteria Leibniz”. Dokumenty wskazane w pkt. 13.14. powyżej należy nadać przesyłką pocztową poleconą w opcji PRIORYTET lub przesyłką kurierską. Termin potwierdzenia (wpłynięcia dokumentów) Nagrody Głównej upływa z dniem 3 sierpnia 2022 r.
13.16. W przypadku braku potwierdzenia prawa do Nagrody głównej, Nagroda przechodzi na zwycięzcę rezerwowego i proces powiadamiania i potwierdzania prawa do Nagrody Głównej odbywa się ponownie, na wyżej opisanych zasadach. Termin potwierdzenia prawa do Nagrody Głównej (termin wpłynięcia dokumentów), dla zwycięzcy rezerwowego upływa dnia 22 sierpnia 2022 r.
13.17. Nagroda Główna jest wydawana w terminie do 10 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawa do Nagrody Głównej tj. od dnia weryfikacji przez Organizatora poprawności oraz zgodności z Regulaminem przesłanych dokumentów, o których mowa w pkt. 13.14. Regulaminu. Organizator weryfikuje dokumenty w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania tj. najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2022 r. (w przypadku zwycięzcy Nagrody Głównej) lub 24 sierpnia 2022 r. (w przypadku, gdy Nagroda Główna przypadnie zwycięzcy rezerwowemu). Tym samym wydanie Nagrody Głównej następuje najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2022 r. (dla zwycięzcy Nagrody Głównej) lub najpóźniej do dnia 7 września 2022 r. (w przypadku, gdy Nagroda Główna przypadnie zwycięzcy rezerwowemu). Dniem wydania Nagrody Głównej jest dzień złożenia polecenia przelewu przez Organizatora na konto bankowe zwycięzcy Nagrody Głównej, wskazane przez zwycięzcę Nagrody Głównej w poprawnie złożonym Oświadczeniu nr 2. W przypadku niezłożenia przez zwycięzcę Nagrody Głównej Oświadczeń nr 2 i 3 w sposób poprawny i kompletny we wskazanym Regulaminem terminie, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
13.18. Zwycięzca Nagrody ma prawo do rezygnacji z Nagrody. Rezygnację z Nagrody należy potwierdzić drogą poczty elektronicznej, na adres e-mail: leibniz@kropkabordo.pl, najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o przyznanej Nagrodzie Głównej.

14.Miejsce, sposób i termin wydawania Nagród w Loterii

14.1. Nagrody w Loterii wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
14.2. Nagrody Dnia są wydawane w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania przez Organizatora kompletnych dokumentów potwierdzających prawo do Nagrody wskazanych w pkt. 13.9. Regulaminu oraz po przeprowadzeniu ich pozytywnej weryfikacji tj. potwierdzeniu oryginalności Dowodu Zakupu oraz zgodności ze zwycięskim Zgłoszeniem i postanowieniami Regulaminu.
14.3. Nagrody Dnia wydawane są zwycięzcom poprzez przesłanie na numer telefonu komórkowego zwycięzcy, podany w Oświadczeniu 1, kodu BLIK umożliwiającego zwycięzcy wypłatę kwoty będącej Nagrodą Dnia z bankomatu następujących banków: Bank Millenium, BNP Paribas, ING, PKO BP, Santander Bank Polska oraz sieci Planet Cash, Euronet, IT Card i BPS. Dane podane w Oświadczeniu 1 muszą być zgodne z danymi podanymi w Zgłoszeniu do Loterii, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14.5. Regulaminu.
14.4. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody, ani prawo cesji prawa do Nagrody na osoby trzecie.
14.5. Zwycięzcy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz podać aktualne dane osobowe, najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu wydania danej Nagrody.
14.6. Nagrody przepadają w następujących sytuacjach:

14.6.1. w przypadku rezygnacji z prawa do Nagrody przez Zwycięzcę, o czym informuje Organizatora pisemnie w terminie do 7 dni przed dniem wydania danej Nagrody;
14.6.2. w przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę dokumentów wskazanych w pkt. 13.9 lub 13.13. Regulaminu lub niedotrzymania terminu ich przesłania;
14.6.3. w przypadku przesłania niepoprawnego Dowodu Zakupu, tj. niespełniającego zasad określonym Regulaminem lub noszącego znamiona podrabiania;
14.6.4. w przypadku przesłania Dowodu Zakupu zniszczonego, nieczytelnego lub w inny sposób uniemożliwiającego weryfikację danych podanych w Zgłoszeniu przez Organizatora;
14.6.5. w przypadku podania przez Zwycięzcę błędnego adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, co uniemożliwi kontakt ze zwycięzcą lub wydanie Nagrody;
14.6.6. w przypadku podania w ramach Zgłoszenia lub Oświadczenia 1, 2 lub 3 Zwycięzcy nieprawdziwych danych, w tym w szczególności nieprawdziwych danych osobowych;
14.6.7. w przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody lub odmowy odebrania Nagrody;
14.6.8. w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania Loterii;
14.6.9. w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

14.7. Ostateczny termin wydania Nagród Dnia w Loterii upływa w dniu 3 sierpnia 2022 r.
14.8. Ostateczny termin wydania Nagrody Głównej w Loterii upływa w dniu 7 września 2022 r.
14.9. Nagrody niewydane w Loterii pozostają w dyspozycji Organizatora.

15.Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

15.1. Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia 16 maja 2022 r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu wydania Nagrody Głównej, tj. do dnia 7 października 2022 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych, roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, oraz wskazaniem nazwy Loterii („Loteria Leibniz”) i treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Uczestnik podaje również adres elektroniczny (e-mail) do komunikacji.
15.2. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania wiadomości e-mail. Reklamacje przesłane z datą stempla lub datą nadania wiadomości email późniejszą niż 7 października 2022 r. nie są uwzględniane. Komisja nie uwzględnia reklamacji, które są jej doręczone po dniu 14 października 2022 r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego lub datą nadania wiadomości email.
15.3. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Kropka Bordo sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „Loteria Leibniz – reklamacja” lub drogą elektroniczną na adres leibniz@kropkabordo.pl umieszczając w tytule nazwę Loterii „Loteria Leibniz – reklamacja”.
15.4. Ponadto, uwagi i zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą elektroniczną na adres: leibniz@kropkabordo.pl.
15.5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Nadzoru Loterii wynosi 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego, Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
15.6. Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji drogą listowną lub elektroniczną, adekwatnie do sposobu w jaki reklamacja jest złożona, w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

16.Terminy przedawnienia roszczeń

16.1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
16.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

17.Dane osobowe

17.1. Dokonując Zgłoszenia do Loterii, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podawanych w Loterii dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii „Loteria Leibniz”.
17.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

17.2.1. dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781); 17.2.2. administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, tel.: 22 750 70 59.

17.3. Dane osobowe Uczestnika podawane w Loterii są przetwarzane przez Organizatora Loterii w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Regulaminu Loterii oraz obowiązujących przepisów prawa:

17.3.1. dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym w szczególności umożliwienia udziału w Loterii, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, przeprowadzenia losowania i przyznania Nagród, a w wypadku zwycięstwa Uczestnika – informowania o zwycięstwie, weryfikacji spełnienia przez Zwycięzcę Nagród wymogów Regulaminu Loterii oraz wydania Nagrody (podstawa przetwarzania: niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z Uczestnikiem o udział w Loterii na warunkach określonych regulaminem Loterii – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
17.3.2. dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z ustalaniem i dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii i obroną przed roszczeniami (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratorów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
17.3.3. jeśli Uczestnik zostanie zwycięzcą Nagrody – dla celów wystawiania zaświadczeń o wygranej oraz dla celów wykonania obowiązków sprawozdawczych (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
17.3.4. dla celów wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
17.3.5. jeśli Uczestnik zostanie zwycięzcą Nagrody Głównej – dla celów wykonywania obowiązków Organizatora Loterii wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz.
1132 ze zm.).

17.4. Odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji Loterii. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy pisemnej o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która określa zakres i cel przetwarzania danych.
17.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań reklamacyjnych). Ponadto, w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Niezależnie, w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji lub wypełnianie względem Uczestnika lub Zwycięzcy Nagrody obowiązków z nich wynikających.
17.6. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest realizacja przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów oraz prawo żądania przeniesienia danych, jeśli podstawą przetwarzania jest niezbędność dla wykonania umowy. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl lub listownie na adres Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150 z dopiskiem: „Loteria Leibniz – IODO”.
17.7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
17.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Loterii, przyznania i wydania Nagrody zwycięzcy Nagrody lub odpowiednio uzyskania przez zwycięzcę Nagrody zaświadczenia o uzyskanej wygranej lub rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub zwycięzcy Nagrody; Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa do Nagrody.
17.9. Dane osobowe w Loterii nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
17.10. Dane osobowe w Loterii nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

18.Postanowienia końcowe

18.1. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora w dniach 16 maja 2022 r. do dnia 25 października 2022 r. w godz. 10.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt, oraz na Stronie Loterii pod adresem: www.wygrajzleibniz.pl. Informacje dotyczące Loterii w tym wydawania Nagród są udzielane pocztą elektroniczną po przesłaniu zapytania na adres poczty elektronicznej Organizatora leibniz@kropkabordo.pl.
18.2. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.).
18.3. Na materiałach promocyjnych prezentowany jest wyciąg z regulaminu określający zasady udziału w Loterii.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie zwycięzcy Nagrody Dnia Loterii (Oświadczenie 1);
Załącznik nr 2 – Oświadczenie zwycięzcy Nagrody Głównej Loterii (Oświadczenie 2);
Załącznik nr 3 – Oświadczenie zwycięzcy Nagrody Głównej Loterii (Oświadczenie 3).

Paragon

*UWAGA Faktura imienna - w przypadku faktury imiennej „w polu 1 nr paragonu” prosimy wpisać nr faktury bez żadnych dodatkowych znaków (tylko cyfry i litery), a „w polu 2 kasa fiskalna” prosimy wpisać NIP sklepu sprzedawcy (same cyfry).

Moje dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

Administratorem moich danych osobowych podawanych w Loterii jest Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, tel.: 22 750 70 59. Mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl.

Moje dane osobowe podawane w Loterii będą przetwarzane:

(a) w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Loterii, w tym w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców i wydania nagród (podstawą przetwarzania będzie realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci zorganizowania i przeprowadzenia Loterii, w której uczestnik bierze udział zgodnie z regulaminem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(b) dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(c) jeżeli zostanę zwycięzcą nagrody - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);.

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji Loterii oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem kompetentne organy administracji państwowej.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii, a jeżeli zostanę zwycięzcą nagrody, także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego.

Mam prawo: dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw mogę skontaktować się z administratorem na adres e-mail: leibniz@kropkabordo.pl, dzwoniąc pod numer 22 750 70 59 lub pisząc listownie na adres: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”.

Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do udziału w Loterii; Jestem zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie mnie z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa do nagrody.

Przyjmowanie
zgłoszeń
w loterii
Leibniz rozpoczyna się

w dniu 16.05.2022 r.

butterkeks

ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ W LOTERII – DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I ZACHĘCAMY DO BRANIA UDZIAŁU W KOLEJNYCH PROMOCJACH.

butterkeks
 • Data
 • Wylosowany
  Laureat
 • Miasto
 • Nagroda
 • Jeszcze nikt nie wygrał!
Leibniz

Leibniz.pl

Organizator Loterii:
Kropka Bordo Sp. z o.o.
ul. Św. Bonifacego 150
02-909 Warszawa
e-mail: leibniz@kropkabordo.pl

Infolinia:
Poniedziałek – Piątek (w dni robocze)
10:00 – 16:00
Tel: 22 750 70 59